Power Tax Training Main Image Banner

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

 

Λίγα λόγια

Με τον ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86 – Άρθρα 43-120) παρουσιάστηκε μια νέα εταιρική μορφή, αυτή της «Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας» ή αλλιώς «ΙΚΕ». Η νέα αυτή μορφή σχεδιάστηκε να λειτουργεί σαν Κεφαλαιουχική Εταιρεία και μπορεί να είναι εμπορική, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός. Απευθύνεται περισσότερο στην μικρομεσαία επιχείρηση και είναι μια πιο ευέλικτη παραλλαγή ή η εξέλιξη της μέχρι σήμερα υφιστάμενης εταιρικής μορφής της ΕΠΕ (όπως αυτή θεσπίστηκε με τον ν.3190/19550), μιας και η σύστασή της κοστίζει λιγότερο από την «απαρχαιωμένη» ΕΠΕ και παρουσιάζει πιο ευέλικτο σχήμα, τόσο όσον αφορά το κεφάλαιό της, αλλά και τις μεταξύ των εταίρων σχέσεις, πλήρες ικανό να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα των αγορών. Δείτε παρακάτω όλες τις λεπτομέρειες για τις ΙΚΕ από το λογιστικο γραφείο EFM.

 

Βασικά χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά που κάνουν την ΙΚΕ να ξεχωρίζει από την ΕΠΕ και από τις άλλες εταιρικές μορφές είναι τα παρακάτω:

 • Μπορεί να συσταθεί από ένα ή και περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Αν η σύσταση γίνει από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τότε μιλάμε για μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 58 ν.4072/2012 ο διαχειριστής μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο. Αν πρόκειται για έναν εταίρο που είναι νομικό πρόσωπο, τότε αυτό θα πρέπει να ορίσει ως διαχειριστή ένα φυσικό πρόσωπο.
 • Το καταστατικό μπορεί να είναι ένα απλό ιδιωτικό έγγραφο, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση να έχει συμβολαιογραφική μορφή, εκτός εάν το επιθυμούν για κάποιον λόγοι οι εταίροι ή στην περίπτωση που η εισφορά κάποιου ή κάποιων εταίρων είναι κεφαλαιακή σε είδος, για την μεταβίβαση της οποίας απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη.
 • Έχει ορισμένη διάρκεια, που αν δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό στο καταστατικό, μπορεί να φτάσει μέγιστο έως και τα δώδεκα (12) χρόνια.
 • Δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης των τροποποιήσεων του καταστατικού στο ΦΕΚ. Όλες οι τροποποιήσεις δημοσιεύονται μέσω του ΓΕΜΗ ή της εταιρικής ιστοσελίδας.
 • Σε υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ υπάγονται οι διαχειριστές της ΙΚΕ και ο μοναδικό εταίρος αυτής, όταν πρόκειται για μονοπρόσωπη. Δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ για τους υπόλοιπους εταίρους, οι οποίοι εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να ασφαλιστούν προαιρετικά.
 • Το ελάχιστο καταβαλλόμενο κεφάλαιο σύστασης μπορεί να είναι ένα (1) ευρώ, με παράλληλη παροχή δυνατότητας οι εισφορές εκτός από κεφαλαιακές να είναι επιπλέον είτε έξωκεφαλαιακες είτε εγγυητικές.
 • Κεφαλαιακές είναι οι εισφορές που αποτελούνται από μετρητά ή σε είδος.
 • Εξωκεφαλαιακές είναι οι εισφορές που έχουν την μορφή, όπως για παράδειγμα την παροχή υπηρεσιών των εταίρων προς την εταιρεία. Τέτοιες εισφορές θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό και να εκτελούνται για συγκεκριμένο ή αόριστο χρόνο, όπως θα ορίζεται κάθε φορά στο καταστατικό. Επίσης, η αξία αυτών των εισφορών, θα καθορίζεται στο καταστατικό.
 • Εγγυητικές εισφορές, οι οποίες αποτελούν την ανάληψη ευθύνης από κάποιον ή κάποιους εταίρους έναντι τρίτων για τα χρέη της εταιρείας, αλλά μέχρι του ποσού που θα ορίζεται από το καταστατικό
 • Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται μέχρι το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας.

Διαδικασίες ίδρυσης

Για την ίδρυση μιας εταιρείας ΙΚΕ ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στην Υπηρεσία Μιας Στάσης του ΓΕΜΗ, που λειτουργούν στα Επιμελητήρια της Ελλάδας καθώς επίσης και στα πιστοποιημένα να λειτουργούν ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης ΚΕΠ.

Ξεκινώντας λοιπόν για το ΓΕΜΗ θα χρειαστείτε:

 • Το καταστατικό της εταιρείας, που θα περιέχει τουλάχιστον τα οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν.4072/2012.
 • Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει την διεύθυνση της εγκατάστασης της εταιρείας με γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου.
 • Φορολογική ενημερότητα, όλων των ιδρυτών-μελών και των διαχειριστών της ΙΚΕ. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα φορολογικής ενημερότητας για κάποιον ή κάποιους εκ των μελών ή διαχειριστών, τότε δεν μπορεί να ιδρυθεί η εταιρεία, τουλάχιστον με την συγκεκριμένη σύνθεση.

 

Οι ιδρυτές της εταιρείες ή ο εκπρόσωπός τους θα πρέπει να υποβάλλει τα παρακάτω έγγραφα (σύμφωνα με τα οριζόμενα του υποδείγματος 2 του Παραρτήματος Ι της Κ1-802/2012 ΦΕΚ Β’ 470/24.03.2011)

Για τα φυσικά πρόσωπα:

 • Αστυνομική ταυτότητα για έλληνες υπηκόους, ταυτότητα ή διαβατήριο για αλλοδαπούς εντός της ΕΕ, διαβατήριο και άδεια διαμονής για αλλοδαπούς εκτός ΕΕ. Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας των παραπάνω, ο εκπρόσωπός τους θα πρέπει να τα προσκομίσει σε φωτοτυπίες ως γνήσια αντίγραφα.
 • Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή ακριβές αντίγραφο αυτής, σε περίπτωση αλλοδαπών εκτός ΕΕ που θα οριστούν ως διαχειριστές στην ΙΚΕ.
 • Συμπληρωμένα τα έντυπα Μ1 (Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ/Μεταβολής ατομικών στοιχείων) και Μ7 (Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου), για χορήγηση ΑΦΜ σε όποιον ιδρυτή-μέλος μπορεί να μην έχει.

Για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπής:

 • Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.
 • Απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων για συμμετοχή στην ΙΚΕ, εφόσον αφορά εταιρεία ΕΠΕ.
 • ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρείας και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή στην ΙΚΕ, εφόσον αφορά εταιρεία ΑΕ.
 • Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου της εταιρείας που θα ενεργήσει για λογαριασμό της τις διαδικασίες ίδρυσης της ΙΚΕ.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορεί να καταθέσει οριζόμενος εκπρόσωπος των ιδρυτών, με εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής τους. Με την υποβολή τους, θα πρέπει να γίνει γνωστό προς το ΓΕΜΗ ένας λογαριασμός τραπέζης, στον οποίο, σε περίπτωση μη ίδρυσης της εταιρείας λόγω κολλήματος, θα επιστραφούν τα ποσά που θα έχουν πληρωθεί προς το ΓΕΜΗ, εκτός του Γραμματίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας που θα δούμε παρακάτω. Επίσης, θα πρέπει να κατατεθεί έγγραφη εντολή και πληρεξουσιότητα προς τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (σύμφωνα με το υπόδειγμα Α της Κ1-1084/24-5-12), σύμφωνα με την οποία θα παρέχεται το δικαίωμα στην Υπηρεσία Μιας Στάσης να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την σύσταση, όπως για παράδειγμα, αίτηση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, αίτηση χορήγησης αντιγράφων φορολογικής ενημερότητας των ιδρυτών, για όσους δεν υπάρχει κτλ.

Σε αυτή την φάση, της κατάθεσης των δικαιολογητικών από τους ιδρυτές ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, θα πρέπει να πληρωθεί προς το ΓΕΜΗ το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας το οποίο κοστίζει εβδομήντα (70,00) ευρώ για μέχρι τρεις (3) ιδρυτές και πέραν των τριών, προσαυξάνεται πέντε (5,00) ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή-μέλος.

Κατόπιν, η Υπηρεσία Μιας Στάσης του ΓΕΜΗ θα προβεί σε έλεγχο όλων των δικαιολογητικών, το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα και εφόσον εντοπίσει οποιαδήποτε προβλήματα, θα επικοινωνήσει με εκπρόσωπο των ιδρυτών-μελών για να του τα γνωστοποιήσει. Μετά, σε προθεσμία δύο (2) έως δέκα (10) ημερών, ανάλογα με την ιδιαίτερη περίπτωση, θα πρέπει ο εκπρόσωπος να προβεί σε διόρθωση των λαθών για να συνεχίσει η διαδικασία. Εφόσον, περάσει το διάστημα αυτό και δεν έχουν γίνει οι διορθώσεις, τότε η διαδικασία ίδρυσης ακυρώνεται και θα πρέπει να γίνει εκ νέου αίτηση για ίδρυση ΙΚΕ και κατάθεση δικαιολογητικών.

Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος των δικαιολογητικών τότε θα πρέπει να πληρωθούν τα παρακάτω:

 • Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, που αντιστοιχεί στο 1% επί του ποσού του κεφαλαίου που αναφέρεται στο καταστατικό.
 • Τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ, το οποίο είναι δέκα (10,00) ευρώ.
 • Κόστος εγγραφής στο Επιμελητήριο, το οποίο είναι διαφορετικό για κάθε Επιμελητήριο.
 • Τέλος υπέρ Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, το οποίο είναι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (5,80).

Με την πληρωμή των παραπάνω, η Υπηρεσία Μιας Στάσης καταχωρεί στο σύστημα του ΓΕΜΗ τα στοιχεία της εταιρείας, το οποίο χορηγεί τον αριθμό ΓΕΜΗ της εταιρείας και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης. Στην συνέχεια, η Υπηρεσία Μιας Στάσης, διαβιβάζει στο Υπουργείο Οικονομικών τον αριθμό ΓΕΜΗ της εταιρείας, τον Κωδικό αριθμό καταχώρησης, το αποδεικτικό πληρωμής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων και τα δικαιολογητικά της εταιρείας. Επίσης, διαβιβάζει στο Περιφερειακό τμήμα το ΟΑΕΕ ανακοίνωση για την σύσταση της εταιρείας και τα στοιχεία των ιδρυτών-μελών και των διαχειριστών, για τις δικές τους ενέργειες.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Μιας Στάσης στέλνει αίτηση εγγραφής της εταιρείας στα μητρώα του αρμόδιου επιμελητηρίου, το οποίο το πολύ εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, αποστέλλει πίσω ηλεκτρονικά την βεβαίωση εγγραφής της εταιρείας. Με αυτή την βεβαίωση και την καταχώρηση του ΑΦΜ της εταιρείας στο σύστημα του ΓΕΜΗ, έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία ίδρυσης της εταιρείας.

Τρόπος φορολόγησης κερδών

Η ΙΚΕ παρουσιάζει την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τις ΕΠΕ. Σύμφωνα με τον Ν.4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23.01.2013)

 1. για το 2019 επιβάλλεται φόρος με συντελεστή είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στα εισοδήματα που αποκτούν.
 2. για το 2020 επιβάλλεται φόρος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στα εισοδήματα που αποκτούν.
 3. ενώ στην διανομή μερίσματος επιβάλλεται για τα κέρδη από το 2019 και μετά φόρος 5%.
Παράδειγμα

Έστω η εταιρεία ΑΛΦΑ & ΒΗΤΑ ΙΚΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη προ φόρου για την χρήση 2019 € 100.000,00, αποφασίζει να κάνει διανομή κερδών. Ποιος θα είναι ο φόρος που θα προκύψει για την κάθε περίπτωση.

Απάντηση

Ο φόρος για τα κέρδη της χρήσης 2019 της εταιρείας υπολογίζεται ως εξής:
100.000,00 x 24% = 24.000,00 (ο οποίος θα πληρωθεί είτε εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είτε τμηματικά σε οκτώ (8) δόσεις, με την πρώτη να πληρώνεται με την υποβολή της δήλωσης και τις υπόλοιπες μέχρι και την τελευταία εργάσιμη του κάθε επόμενου μήνα).

Επιπλέον, θα πληρωθεί φόρος μερισμάτων 5%

Άρα, 100.000,00 x 5% = 5.000,00 (ο οποίος θα πρέπει να αποδοθεί εφάπαξ μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν που έγινε η παρακράτηση).

Απέκτησε συγκριτικό πλεονέκτημα στην ανεύρεση Εργασίας

Σεμινάρια Λογιστικής Δια Ζώσης και με E-learning σε όλη την Ελλάδα

 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

 

Power Tax Training Σεμινάρια Λογιστικής

Σεμινάρια Λογιστικής απο την Power Tax Training

Δείτε όλα τα σεμινάρια